OxyContin

kr1,900.00kr50,000.00

Mundipharma

Depottablett 5 mg
(ljust blå, runda, märkta OC på den ena sidan och 5 på den andra. Ø 7,2mm)

Depottablett 10 mg
(vita, runda med prägling OC på ena sidan och 10 på den andra. Ø 7,3mm)

Depottablett 20 mg
(rosa, runda med prägling OC på ena sidan och 20 på den andra. Ø 7,2mm)

Depottablett 40 mg
(gula, runda med prägling OC på ena sidan och 40 på den andra. Ø 7,2mm)

Depottablett 80 mg
(gröna, runda med prägling OC på ena sidan och 80 på den andra. Ø 8,9mm)

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beskrivning

 

Diazepam Valium 10mg

oxykodon 30 mg

metadon 40mg

KSALOL

Xanax 2mg

Percocet 30mg

lyrica 300mg

vyvanse eller elvanse

tradolan

oxykodon 30 mg

vicodin 5mg – 10mg

Rohypnol 2mg

Tramadol 100mg

Bipacksedel: Information till användaren

OxyContin

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, Se avsnitt 4.

Köp OxyContin depottablett

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad OxyContin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar OxyContin
3. Hur du tar OxyContin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur OxyContin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad OxyContin är och vad det används för

OxyContin innehåller oxikodonhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider och har en kraftigt smärtstillande effekt.

OxyContin depottabletter används vid långvarig svår smärta såsom smärta vid cancer.

Oxikodonhydroklorid som finns i OxyContin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar OxyContin

beställa oxycontin 40mg /Köp OxyContin depottablett

du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

• om du har kraftigt försämrad andning (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi) och /eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet

har svår kronisk lungsjukdom (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärtsjukdom på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen (cor pulmonale) eller akut, svår luftrörsastma

en viss typ av stopp i tarmen (paralytisk ileus)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OxyContin om du:

är äldre

har nedsatt lungfunktion

nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)

prostataförstoring (prostatahypertrofi)

är eller tidigare har varit alkoholberoende

eller tidigare har varit beroende av starka smärtstillande medel (opioider)

lider av psykisk sjukdom till följd av överdos av annat läkemedel (toxisk psykos)

bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

någon skallskada eller förhöjt tryck i hjärnan

lågt blodtryck (hypotoni)

sjukdomar i gallgången

inflammatoriska tarmsjukdomar

hypovolemi (minskad blodvolym)

 

Köp OxyContin depottablett / beställa oxycontin 40mg

 

tar läkemedel som påverkar hjärnans funktion, se Andra läkemedel och OxyContin

tar, eller nyligen (inom 2 veckor) har tagit, MAO-hämmare (för behandling av depression).

Informera din läkare om att du tar OxyContin, om du ska opereras.

När OxyContin används under lång tid kan tolerans mot effekterna göra att allt högre doser krävs för att upprätthålla smärtkontroll.

Långvarig användning av OxyContin kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan uppstå vid ett plötsligt avbrytande av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra abstinenssymtom (se avsnitt om du slutar ta OxyContin).

Risken för att utveckla fysiskt eller psykologiskt beroende är liten vid användning enligt anvisning hos patienter som lider av kronisk smärta och denna risk måste vägas mot den möjliga fördelen.

beställa oxycontin 40mg /Köp OxyContin depottablett

 

Ytterligare information

st

100 st, 200 st, 300 st, 500 st, 1000 st, 5000 st

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “OxyContin”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish