Vad är Vyvanse?
Vyvanse är för behandling av ADHD hos patienter ≥6 år och för vuxna med måttlig till svår B.E.D. Det är inte för ADHD-patienter <6 år och inte för B.E.D. hos patienter <18 år. Vyvanse är inte för viktminskning eller för att behandla fetma.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Missbruk & beroende. Vyvanse har en stor chans för övergrepp och kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende. Din vårdgivare (HCP) bör kontrollera dig eller ditt barn för tecken på missbruk och beroende före och under behandlingen. Vyvanse är ett federalt kontrollerat ämne (CII) eftersom det innehåller lisdexamfetamindimesylat som kan vara ett mål för människor som missbrukar receptbelagda läkemedel eller gatudroger. Förvara Vyvanse på en säker plats för att skydda den från stöld. Sälj eller ge aldrig din Vyvanse till någon annan eftersom det kan orsaka dödsfall eller skada för dem och det är mot lagen. MER VIKTIGT SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Missbruk & beroende. Vyvanse, andra amfetamininnehållande läkemedel och metylfenidat har en stor risk för missbruk och kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende. Din vårdgivare (HCP) bör kontrollera dig eller ditt barn för tecken på missbruk och beroende före och under behandling med Vyvanse.

Berätta för din HCP om du eller ditt barn någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller gatudroger. Din HCP kan berätta mer om skillnaderna mellan fysiskt och psykiskt beroende och drogberoende.

Vyvanse är ett federalt kontrollerat ämne (CII) eftersom det innehåller lisdexamfetamindimesylat som kan vara ett mål för människor som missbrukar receptbelagda läkemedel eller gatudroger. Förvara Vyvanse på en säker plats för att skydda den från stöld. Sälj eller ge aldrig din Vyvanse till någon annan eftersom det kan orsaka dödsfall eller skada för dem och det är mot lagen.

Vem bör inte ta Vyvanse?
Ta inte Vyvanse om du eller ditt barn är:

allergisk mot amfetaminprodukter eller någon av ingredienserna i Vyvanse. Se Läkemedelsguide för en lista över ingredienser.
tar, eller har slutat ta under de senaste 14 dagarna, ett läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).
som behandlas med antibiotikumet linezolid eller intravenöst metylenblått.
Vyvanse kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

Hjärtrelaterade problem inklusive: plötslig död, stroke och hjärtinfarkt hos vuxna; plötslig död hos barn som har hjärtproblem eller hjärtfel; ökat blodtryck och hjärtfrekvens. Din läkare bör kontrollera dig eller ditt barn noggrant med avseende på hjärtproblem innan behandlingen med Vyvanse påbörjas. Berätta för din HCP om du eller ditt barn har några hjärtproblem, hjärtfel, högt blodtryck eller en familjehistoria av dessa problem. Din HCP bör kontrollera ditt eller ditt barns blodtryck och hjärtfrekvens regelbundet under behandling med Vyvanse. Ring din vårdcentral eller gå till akuten omedelbart om du eller ditt barn har några tecken på hjärtproblem som bröstsmärtor, andnöd eller svimning under behandling med Vyvanse.

Mentala (psykiatriska) problem, inklusive: nytt eller sämre beteende och tankeproblem; ny eller värre bipolär sjukdom; nya psykotiska symtom (som att höra röster, eller se eller tro saker som inte är verkliga) eller nya maniska symtom. Berätta för din HCP om eventuella psykiska problem som du eller ditt barn har eller om en familjehistoria av självmord, bipolär sjukdom eller depression. Ring din vårdcentral omedelbart om du eller ditt barn har några nya eller förvärrade psykiska symtom eller problem under behandling med Vyvanse, särskilt att höra röster, se eller tro saker som inte är verkliga eller nya maniska symtom.
Bromsad tillväxt (längd och vikt) hos barn. Barn bör ofta kontrollera sin längd och vikt under behandling med Vyvanse. Behandling med Vyvanse kan avbrytas om ditt barn inte växer eller går upp i vikt.
Cirkulationsproblem i fingrar och tår (perifer vaskulopati, inklusive Raynauds fenomen). Berätta för din HCP om du eller ditt barns fingrar eller tår känner sig domna, svala, smärtsamma, ändrar färg från blek, till blå, till röd, eller om de är känsliga för temperatur. Ring din vårdcentral omedelbart om du eller ditt barn har några tecken på oförklarliga sår på fingrar eller tår under behandling med Vyvanse.
Serotonin syndrom. Ett potentiellt livshotande problem som kallas serotonergt syndrom kan inträffa när Vyvanse tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Sluta ta Vyvanse och ring din HCP eller gå till närmaste sjukhus akuten omedelbart om du eller ditt barn utvecklar något av följande tecken och symtom på serotonergt syndrom: agitation, rodnad, koma, förlust av koordination, yrsel, se eller höra saker som inte är verkliga (hallucinationer), hög kroppstemperatur (hypertermi), snabba hjärtslag, kramper, svettning, förvirring, skakningar, stela muskler eller muskelryckningar, förändringar i blodtryck, illamående, kräkningar, diarré.
Innan du tar Vyvanse, berätta för din läkare om alla medicinska tillstånd, inklusive om du eller ditt barn:

är gravid eller planerar att bli gravid. Vyvanse kan skada det ofödda barnet.
ammar eller planerar att amma. Vyvanse går över i bröstmjölk. Du eller ditt barn ska inte amma under behandling med Vyvanse. Prata med din HCP om det bästa sättet att mata barnet under behandling med Vyvanse.

Vilka är möjliga biverkningar av Vyvanse?
De vanligaste biverkningarna av Vyvanse hos barn 6 till 17 och vuxna med ADHD inkluderar:

aptitlöshet (anorexi)
minskad aptit
diarre
torr mun
sömnproblem
magont
ångest
viktminskning
yrsel
irritabilitet
illamående
kräkningar
De vanligaste biverkningarna av Vyvanse hos vuxna med måttlig till svår B.E.D. omfatta:

torr mun
minskad aptit
förstoppning
ångest
sömnproblem
ökad hjärtrytm
känner sig nervös
Vad är Vyvanse?
Vyvanse är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos patienter 6 år och uppåt, och för behandling av måttlig till svår hetsätningsstörning (B.E.D.) hos vuxna. Vyvanse ska inte användas till barn under 6 år med ADHD. Vyvanse är inte för viktminskning. Det är inte känt om Vyvanse är säkert och effektivt för behandling av fetma. Det är inte känt om Vyvanse är säkert och effektivt för användning hos barn med B.E.D.

För ytterligare säkerhetsinformation, klicka här för förskrivningsinformation och medicineringsguide och diskutera med din HCP.

Du uppmuntras att rapportera negativa biverkningar av receptbelagda läkemedel till FDA. Besök www.fda.gov/medwatch eller ring 1-800-FDA-1088.

Takeda har åtagit sig att hjälpa till att säkerställa korrekt användning av stimulerande mediciner. Se Korrekt användning av receptbelagda stimulerande läkemedel för ytterligare information.

1 produkt

sv_SESwedish